for bad bots

Sakai Hoitsu, Suzuki Sonoichi, and Nakano Sonoaki